dostępne
marki
do kasy suma: 0,00 zł
Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
MARKET.CONTROLLING-SYSTEMS.PL

 


§ 1. DEFINICJE

 1. Sklep internetowy – sklep i serwis internetowy dostępny pod adresem: market.controlling-systems.pl, prowadzony przez Sprzedawcę,
 2. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 123, 730),
 3. Sprzedawca – Controlling Systems sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Rybacka 9, 53-656 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000175303, NIP: 8951799952, REGON: 932948275, adres korespondencyjny: ul. Rybacka 9, 53-656 Wrocław, e-mail:
  sklep@c-systems.pl, tel. +48 71 326 21 61,
 4. Klient – przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, korzystający z usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego (w tym w szczególności poprzez założenie Konta) lub zawierający ze Sprzedawcą Umowę,
 5. Formularz Rejestracji – dostępny w Sklepie internetowym formularz umożliwiający utworzenie Konta,
 6. Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem przypisanym Klientowi zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Klienta, w tym w szczególności informacje o złożonych Zamówieniach, którego założenie wymaga wypełnienia przez Klienta Formularza Rejestracji,
 7. Formularz Zamówienia – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający Klientowi złożenie Zamówienia i jego realizację po założeniu Konta,
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, stanowiące ofertę zawarcia Umowy ze Sprzedawcą,
 9. Umowa – umowa w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego zawierana pomiędzy Sprzedawcą i Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego, w języku polskim, której przedmiotem są Produkty lub Usługi,
 10. Produkt – dostępny w Sklepie internetowym produkt elektroniczny, w tym w szczególności e-book, licencja na użytkowanie aplikacji, inny plik cyfrowy lub rozwiązania predefiniowane (gotowe modele), będące przedmiotem Umowy,
 11. Usługa – usługa dostępna w ramach Sklepu internetowego, polegająca w szczególności na możliwości korzystania ze szkoleń online oraz usług zdalnych realizowanych przez przedstawiciela Sprzedawcy (wsparcie zdalne przez narzędzie np. przez Skype, TeamViewer), będące przedmiotem Umowy,
 12. Koszyk – wirtualne narzędzie umożliwiające Klientowi agregację wybranych Produktów lub Usług przed ich zakupem oraz przeliczanie ich wartości, przy czym dokonując wyboru Produktów lub Usług Klient może dowolnie zarządzać zawartością Koszyka poprzez dodawanie lub usuwanie z niego Produktów lub Usług,
 13. Dowód Zakupu – faktura VAT w formie elektronicznej wystawiana przez Sprzedawcę i potwierdzająca zawarcie Umowy, przy czym Klient w razie wyrażenia takiej woli otrzyma fakturę w formie papierowej,
 14. Promocja – ściśle określony w czasie rabat cenowy na wybrane Produkty lub Usługi, które mogą być przedmiotem Umowy, lub inna korzyść przewidziana dla Klienta w związku z zawarciem Umowy lub założeniem Konta,
 15. Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę po uprzednim wyrażeniu zgody przez Klienta, polegająca na automatycznym otrzymywaniu przez Klienta na podany przez niego adres e-mail najważniejszych informacji, w tym informacji handlowych, związanych ze Sklepem internetowym,
 16. Polityka prywatności – dokument dostępny w Sklepie internetowym, określający zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Sprzedawcę w ramach Sklepu internetowego, będący spełnieniem przez niego obowiązku informacyjnego, o którym mowa w przepisach o ochronie danych osobowych,
 17. Załącznik nr 1 (Formularz Reklamacji) – dołączony do Regulaminu wzór formularza umożliwiającego złożenie reklamacji, o której mowa w § 7 Regulaminu,
 18. Załącznik nr 2 – dołączony do Regulaminu wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy , o którym mowa w § 8 Regulaminu,
 19. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, 1495).

 

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin dotyczy Umów oraz innych usług świadczonych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 2. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę w Sklepie internetowym polegają na umożliwieniu Klientowi przez Sprzedawcę:
  1. zawierania Umów na zasadach określonych postanowieniami niniejszego Regulaminu,
  2. zakładania i posiadania Konta w Sklepie internetowym,
  3. otrzymywania Newslettera,
  4. korzystania z innych usług dostępnych w Sklepie internetowym.
 3. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach i Usługach podane w Sklepie internetowym, należy poczytywać jako zaproszenie do zawarcia Umowy mając na względzie art. 71 Kodeksu cywilnego.
 4. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terytorium oraz poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Sprzedawca dokłada najwyższej staranności przy realizacji Umów oraz Zamówień.
 6. W Sklepie internetowym mogą być organizowane Promocje na zasadach określonych i podanych do wiadomości publicznej w Sklepie internetowym przez Sprzedawcę.
 7. Począwszy od dnia 1 stycznia 2021 r. - w przypadku Klienta będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), który zawiera Umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, gdy jednocześnie z treści Umowy wynika, że nie posiada ona dla takiego Klienta charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez takiego Klienta działalności gospodarczej udostępnionego w CEIDG (w tym w szczególności z numerów PKD) – do takiego Klienta stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące konsumentów w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 134, 730), z wyłączeniem przepisu art. 558 § 1 zdanie drugie, art. 563 oraz art. 567 § 2 Kodeksu cywilnego. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z przepisami, o których mowa w niniejszym punkcie, pierwszeństwo mają te przepisy.
 8. Do skutecznej realizacji usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego niezbędny jest komputer z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczości 1024x768 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych umożliwiająca przeglądanie plików hipertekstowych (HTML), klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych, oprogramowanie umożliwiające czytanie plików tekstowych (MS Word, PDF), łącze internetowe o przepustowości minimalnej download 512 kbit/s, upload 128 kbit/s, a także aktywne konto poczty elektronicznej e-mail.

 

§ 3. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw własności intelektualnej osób lub podmiotów trzecich.
 2. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest całkowicie dobrowolne.
 3. Klient nie może podejmować działań, które mogłyby wpłynąć na prawidłowe działanie Sklepu internetowego, w tym w szczególności Klient nie może:
  1. ingerować w treść i elementy graficzne Sklepu internetowego,
  2. zamieszczać w Sklepie internetowym treści o charakterze bezprawnym,
  3. wprowadzać do Sklepu internetowego jako systemu informatycznego szkodliwych danych, w szczególności w postaci złośliwego oprogramowania, tj. wirusów, plików szpiegujących itp.
  4. wykorzystywać Sklepu internetowego do celów innych niż jego przeznaczenie, tj. w szczególności nie może rozsyłać wiadomości typu SPAM lub podobnych oraz prowadzić w ramach Sklepu internetowego jakiejkolwiek działalności gospodarczej, komercyjnej, reklamowej czy promocyjnej na swoją rzecz, jeżeli nie jest to przedmiotem Umowy.
 4. Przy wypełnianiu Formularza Rejestracji, Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu i Polityki prywatności oraz do akceptacji ich treści.
 5. Podczas korzystania ze Sklepu internetowego, Klient jest zobowiązany do podawania prawdziwych oraz zgodnych ze stanem faktycznym danych i informacji koniecznych do założenia Konta lub zawarcia i realizacji Umowy.
 6. Zabronione jest przekazywanie za pośrednictwem Sklepu internetowego danych osobowych osób trzecich bez zgody tych osób.
 7. Wszystkie zdjęcia oraz pozostałe materiały (w tym w szczególności teksty, grafiki, logotypy) będące utworami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, 2245), zwane dalej łącznie Materiałami, zamieszczone w Sklepie internetowym są własnością Sprzedawcy lub zostały użyte przez Sprzedawcę za zgodą osoby lub podmiotu trzeciego, któremu przysługują prawa własności intelektualnej do Materiałów.
 8. Zakazane jest kopiowanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie, przedruk, transmitowanie lub wykorzystywanie w jakikolwiek inny sposób (w tym w szczególności w celach marketingowych, handlowych lub zarobkowych) Materiałów zamieszczonych w Sklepie internetowym, zarówno przez Klienta, jak i przez każdą inną osobę mającą dostęp do Sklepu internetowego bez pisemnej zgody Sprzedawcy albo innej osoby lub podmiotu trzeciego, któremu przysługują prawa własności intelektualnej do Materiałów, z wyjątkiem korzystania z tych Materiałów w ramach dozwolonego użytku, o którym mowa w przepisach wskazanych w punkcie poprzedzającym.
 9. Naruszenie postanowień punktu poprzedzającego mogłoby stanowić naruszenie prawa, a tym samym stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego lub karnego przeciwko osobom lub podmiotom dopuszczającym się takich praktyk.
 10. Klient ponosi wobec Sprzedawcy oraz osób lub podmiotów trzecich pełną odpowiedzialność za szkody związane z:
  1. naruszeniem przez Klienta przepisów prawa, w tym w szczególności praw osób lub podmiotów trzecich oraz postanowień niniejszego Regulaminu,
  2. nieprawidłowym lub nieuprawnionym korzystaniem ze Sklepu internetowego, jak również za związane z tym problemy techniczne, utratę danych lub inne szkody w działaniu Sklepu internetowego, w tym w szczególności za prowadzenie działań, o których mowa w pkt 3 niniejszego paragrafu.
 11. Odpowiedzialność Klienta, o której mowa w punkcie poprzedzającym obejmuje zarówno naprawienie szkody na rzecz Sprzedawcy oraz osoby lub podmiotu trzeciego, jak również poniesienie dodatkowych kosztów, które wynikły z wyrządzenia szkody, w tym w szczególności kosztów sądowych, kosztów zastępstwa procesowego, kosztów postępowań egzekucyjnych oraz innych uzasadnionych kosztów poniesionych przez Sprzedawcę w związku z wyrządzeniem mu szkody oraz w związku z roszczeniami osób lub podmiotów trzecich.

 

§ 4. ZAŁOŻENIE KONTA

 1. Założenie przez Klienta Konta wymaga wypełnienia Formularza Rejestracji, ustawienia indywidualnego hasła oraz kliknięcia dedykowanego przycisku. Następnie Klient otrzyma na podany w Formularzu Rejestracji adres e-mail link aktywacyjny, który należy kliknąć, aby rejestracja została pomyślnie zakończona.
 2. Po założeniu Konta w sposób, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, Klient niezwłocznie uzyskuje dostęp do Konta za pośrednictwem indywidualnego loginu (adresu e-mail Klienta) i hasła. Konto w Sklepie internetowym jest założone na czas nieokreślony i jego posiadanie nie rodzi żadnych zobowiązań finansowych dla Klienta względem Sprzedawcy.
 3. Konto może zostać w każdym momencie usunięte poprzez przesłanie przez Klienta żądania usunięcia Konta na adres e-mail Sprzedawcy: sklep@c-systems.pl.

 

§ 5. ZASADY SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

 1. Klient może złożyć Zamówienie w ramach swojego Konta po uprzednim wypełnieniu Formularza Zamówienia w dowolnym momencie (24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu), a zatem Klient powinien wypełnić Formularz Rejestracji (założyć Konto), dodać Produkty lub Usługi do Koszyka, wypełnić Formularz Zamówienia oraz potwierdzić Zamówienie dedykowanym przyciskiem.
 2. Potwierdzenie złożenia Zamówienia zostanie przesłane Klientowi przez Sprzedawcę w formie wiadomości
  e-mail po złożeniu Zamówienia w sposób wskazany w punkcie poprzedzającym.
 3. Umowę między Sprzedawcą a Klientem uznaje się za zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości
  e-mail potwierdzającej przyjęcie Zamówienia do realizacji.
 4. Złożone Zamówienia są realizowane niezwłocznie po dokonaniu przez Klienta płatności zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu.
 5. Zamówienie jest realizowane w formie elektronicznej.
 6. Czas realizacji Zamówienia może zostać przesunięty w przypadku wystąpienia siły wyższej, przez którą należy rozumieć nieuniknione, nadzwyczajne, nieprzewidywalne i pozostające poza kontrolą okoliczności, których skutków nie można było uniknąć mimo podjęcia wszelkich rozsądnych działań, o okres jej trwania.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia, jeżeli Klient - pomimo wezwania - nie uzupełnił w terminie 7 dni braków wymaganych do skutecznej realizacji Zamówienia, z uwzględnieniem § 6 pkt 9 Regulaminu.
 8. Klient w sprawie realizacji Zamówień może kontaktować się ze Sprzedawcą na adres korespondencyjny, na adres e-mail oraz telefonicznie z wykorzystaniem adresu, adresu e-mail i numeru telefonu wskazanego w § 1 pkt 3 Regulaminu. Kontakt telefoniczny jest możliwy w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-15:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 9. Umowy dotyczące niektórych Produktów (np. licencji na użytkowanie aplikacji, e-booków) realizowane są poprzez udostępnienie Klientowi wersji instalacyjnych odpowiednich programów, kluczy licencyjnych oraz umowy licencyjnej dotyczącej Produktu za pośrednictwem adresu e-mail. Korzystanie z Produktu jest możliwe po zaakceptowaniu postanowień umowy licencyjnej, która reguluje zakres i zasady używania Produktu oraz kwestie dotyczące praw własności intelektualnej do Produktu.

 

§ 6. PŁATNOŚCI

 1. W związku z realizacją Zamówień oraz Umów, Sprzedawcy przysługuje wynagrodzenie według cen dostępnych w Sklepie internetowym i obowiązujących w momencie składania Zamówienia.
 2. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych, są cenami brutto i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła.
 3. O całkowitej cenie za Produkty i Usługi objęte Zamówieniem, Klient informowany jest przed złożeniem Zamówienia.
 4. Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód Zakupu, przy czym Klient wyraża zgodę, że jako Dowód Zakupu otrzyma fakturę elektroniczną na podany w Formularzu Rejestracji adres e-mail, przy czym w razie wyrażenia takiej woli Klient otrzyma fakturę w formie papierowej.
 5. Klient może wybrać jeden z następujących sposobów płatności za zamówione Produkty lub Usługi:
  1. Płatność przelewem internetowym na rachunek bankowy Sprzedawcy:
   nr  25 1240 6670 1111 0010 9760 8052 prowadzony przez Bank Pekao S.A.
   W tytule przelewu należy podać numer Zamówienia nadany przez Sprzedawcę - Zamówienie jest wysyłane nie wcześniej niż w momencie zaksięgowania pełnej kwoty za Zamówienie na rachunku bankowym Sprzedawcy.
  2. Płatność za pośrednictwem platformy internetowej PayU - Zamówienie jest wysyłane nie wcześniej niż w momencie pozytywnego wyniku autoryzacji pełnej kwoty za Zamówienie.
 6. Wyboru sposobu płatności dokonuje Klient podczas składania Zamówienia.
 7. W przypadku, o którym mowa w pkt. 5 lit. a niniejszego paragrafu, w razie niepodania numeru Zamówienia w tytule przelewu, Sprzedawca podejmie działania w celu jego ustalenia, a gdyby było to bezskuteczne, wówczas Sprzedawca jest uprawniony do anulowania Zamówienia i niezwłocznego zwrotu otrzymanej płatności na rachunek bankowy, z którego płatność nastąpiła.
 8. Płatności internetowe dokonywane on-line za pośrednictwem Sklepu internetowego, o których mowa w pkt 5 lit. b niniejszego paragrafu, obsługiwane są za pośrednictwem platformy PayU dostępnej na stronie www.payu.pl - przez PayU S.A. z siedzibą pod adresem: ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań, KRS: 0000274399, NIP: 7792308495, REGON: 300523444, wpisaną jako Krajowa Instytucja Płatnicza do Rejestru Usług Płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w UKNF pod numerem: IP1/2012.
 9. W przypadku wyboru jednego ze sposobów płatności, o których mowa w pkt 5 niniejszego paragrafu, jeżeli Klient nie dokona płatności w terminie 4 dni od daty potwierdzenia Zamówienia, Sprzedawca może wezwać Klienta do dokonania płatności w terminie nie krótszym niż 7 dni. W razie niezastosowania się do wezwania we wskazanym terminie, Sprzedawca może anulować Zamówienie, informując o tym Klienta drogą mailową lub telefoniczną.
 10. W razie opóźnienia w płatności przez Klienta, Sprzedawcy przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych oraz koszty odzyskiwania należności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 118, 1649).

 

§ 7. REKLAMACJA

 1. W przypadku stwierdzenia przez Klienta, że Produkt jest wadliwy lub Usługa realizowana jest przez Sprzedawcę wadliwie, Klient obowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę. Klient może wnieść reklamację w terminie 14 dni od dnia zakupu Produktu lub Usługi, przy czym ograniczenie to nie dotyczy Klientów, o których mowa w § 2 pkt 7 Regulaminu.
 2. Reklamacja powinna zawierać: dane Klienta, informacje dotyczące Produktu lub Usługi, data złożenia Zamówienia, opis i data stwierdzenia wadliwego działania Produktu lub Usługi oraz żądanie Klienta. Klient zobowiązany jest również do przekazania oryginału lub kopii Dowodu Zakupu reklamowanego Produktu lub Usługi.
 3. W celu ułatwienia procedury reklamacyjnej, Sprzedawca udostępnia na stronie Sklepu internetowego Formularz Reklamacji stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 4. Reklamacje należy składać:
  1. w przypadku formy poczty elektronicznej – na adres e-mail Sprzedawcy: sklep@c-systems.pl,
  2. w przypadku formy papierowej – korespondencyjnie na adres e-mail Sprzedawcy: ul. Rybacka 9, 53-656 Wrocław.
 5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 6. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji złożonej przez Klienta, o którym mowa w § 2 pkt 7 Regulaminu, który w ramach reklamacji zażądał usunięcia wady, w ciągu 14 dni od dnia jej złożenia lub uzupełnienia przez Klienta. Jeżeli Sprzedawca w przypadku, o którym mowa w niniejszym punkcie, nie ustosunkuje się do reklamacji we wskazanym terminie, przyjmuje się, że uznał on reklamację za uzasadnioną.
 7. W razie, gdyby do wad Produktów lub Usług miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, wówczas uprawnienia te są wyłączone wobec Klientów, przy czym ograniczenie to nie dotyczy Klientów, o których mowa w § 2 pkt 7 Regulaminu.

 

§ 8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klientowi, o którym mowa w § 2 pkt 7 Regulaminu, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy jako umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia udostępnienia Produktu lub rozpoczęcia realizacji Usługi, chyba że zastosowanie ma wyłączenie, o którym mowa w pkt 6 niniejszego paragrafu.
 2. Skorzystanie z uprawnienia, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, wymaga złożenia przez Klienta we wskazanym terminie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy:
  1. w przypadku poczty elektronicznej – na adres e-mail Sprzedawcy: sklep@c-systems.pl,
  2. w przypadku formy papierowej – korespondencyjnie na adres Sprzedawcy: ul. Rybacka 9, 53-656 Wrocław.
 3. W celu ułatwienia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, Sprzedawca udostępnia na stronie Sklepu internetowego wzór oświadczenia stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Klient powinien w terminie 14 dni od daty doręczenia Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, przekazać mu również oryginał lub kopię Dowodu Zakupu albo innego dowodu potwierdzającego dokonanie zakupu.
 4. Sprzedawca zwraca Klientowi cenę Produktu lub Usługi nie później niż w terminie 14 dni od dnia udostępnienia Produktu lub rozpoczęcia realizacji Usługi, z uwzględnieniem pkt 5 niniejszego paragrafu oraz przepisów prawa.
 5. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient przy zakupie Produktu lub Usługi, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami.
 6. Prawo odstąpienia od Umowy, o którym mowa w niniejszym paragrafie, nie przysługuje w przypadkach wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, w tym w szczególności w przypadku:
  1. świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
  2. umów o dostarczanie treści cyfrowych, niezapisanych na materialnym nośniku, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 7. Klient korzystający z prawa odstąpienia od Umowy jest zobowiązany do zapłaty za udostępnione Produkty lub Usługi świadczone do momentu skutecznego odstąpienia od Umowy. Kwota zapłaty obliczona zostanie proporcjonalnie do zakresu udostępnionych Produktów lub świadczonych Usług, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie ceny.
 8. Szczegóły dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od Umowy - jako umowy zawartej na odległość - określają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 134, 730).
 9. Postanowienia niniejszego paragrafu nie stosuje się do Klientów innych niż Klienci, o których mowa w § 2 pkt 7 Regulaminu, w przypadku których prawo odstąpienia od Umowy na zasadach przewidzianych w niniejszym paragrafie jest bezwzględnie wyłączone.

 

§ 9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Sprzedawca jest Administratorem danych osobowych Klientów.
 2. Sprzedawca jako Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz innymi właściwymi przepisami o ochronie danych osobowych.
 3. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę jego danych osobowych w celu otrzymywania Newslettera na wskazany przez Klienta adres e-mail.
 4. Wszelkie szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym w szczególności cele i podstawy prawne przetwarzania oraz prawa Klientów jako osób, których dane osobowe dotyczą, zostały zawarte w Polityce prywatności.

 

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by takie ograniczenia i przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Sprzedawcę, nie wcześniej niż po 7 dniach od dnia ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania. Klient, który nie wyraża zgody na zmiany wprowadzone w niniejszym Regulaminie, powinien zaniechać z dalszego korzystania ze Sklepu internetowego.
 3. Wszelkie spory między Sprzedawcą a Klientem – pod warunkiem ich obopólnej zgody - rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora.
 4. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, sądem właściwym miejscowo do rozpatrywania sporów będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy (tj. właściwy sąd we Wrocławiu).
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz przepisy o ochronie danych osobowych.
 6. Regulamin obowiązuje od dnia 01.05.2020 r.

Masz pytania? Jesteśmy do twojej dyspozycji

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl